សេចក្តីព្រាងកម្រងសំណួរ

កម្រងសំណួរសម្រង់មតិនិស្សិតស.វ.ស មិនពេញចិត្តខ្លាំង​ មិនពេញចិត្ត ពេញចិត្ត ពេញចិត្តបំផុត
កម្រងសំណួរសម្រង់មតិនិស្សិតលើកិច្ចការប្រឡងរបស់ស.វ.ស៖
១. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការផ្តល់ព័ត៌មាននានាអំពីការប្រឡងឆមាសរបស់និស្សិតស.វ.ស?
២. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការផ្តល់កម្រងសំណួរសម្រាប់ការប្រឡងឆមាសរបស់និស្សិតស.វ.ស?
៣. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការរៀបចំដំណើរការប្រឡងឆមាសរបស់និស្សិតស.វ.សដោយប្រព័ន្ធកំព្យូទ័រ?
៤. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលប្រឡងឆមាសរបស់និស្សិតស.វ.សតាមផេកស.វ.ស?
៥. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការផ្តល់ព័ត៌មាននានាអំពីការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សារបស់និស្សិតស.វ.ស?
៦. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការផ្តល់កម្រងសំណួរសម្រាប់ការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សារបស់និស្សិតស.វ.ស?
៧. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការរៀបចំដំណើរការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាតាមប្រភេទ MCQs របស់និស្សិតស.វ.សដោយប្រព័ន្ធកំព្យូទ័រ?
៨. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការរៀបចំដំណើការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាតាមប្រភេទ OSCE របស់និស្សិតស.វ.សដោយប្រព័ន្ធកំព្យូទ័រ?
៩. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សារបស់និស្សិតស.វ.សតាមផេកស.វ.ស?
កម្រងសំណួរសម្រង់មតិនិស្សិតលើប្រសិទ្ធិភាពនៃការផ្តល់ការណែនាំនិងការផ្តល់យោបល់លើកិច្ចការរបស់និស្សិត៖
១០. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះចំនួនគ្រូបង្រៀននៅស.វ.ស ?
១១. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការផ្តល់យោបល់ត្រឡប់របស់គ្រូបង្រៀនស.វ.ស ក្នុងពេលរៀនទ្រឹស្តី?
១២. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការផ្តល់យោបល់ត្រឡប់របស់គ្រូបង្ហាត់ស.វ.ស ក្នុងពេលការងារ អនុវត្តត្រាប់?
១៣. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការផ្តល់យោបល់ត្រឡប់របស់គ្រូបង្រៀនស.វ.សចំពោះកិច្ចការបស់និស្សិតដែលត្រូវធ្វើនៅផ្ទះ?
១៤. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់របស់គ្រូបង្ហាត់ស.វ.ស ចំពោះកិច្ចការបស់និស្សិតដែលត្រូវធ្វើនៅផ្ទះ?
កម្រងសំណួរសម្រង់មតិនិស្សិតចំពោះគោលនយោបាយស្តីពីការជ្រើសរើសចំនួននិស្សិត និងការចុះឈ្មោះចូលរៀន៖
១៥. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះចំនួននិស្សិតដែលត្រូវជ្រើសរើសចូលរៀននៅ ស.វ.ស ដោយគណៈកម្មាធិការប្រឡងថ្នាក់ជាតិ?
១៦. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្តីពីការការជ្រើសរើសចំនួននិស្សិត ចូលរៀនរបស់ស.វ.ស?
កម្រងសំណួរសម្រង់មតិនិស្សិតលើការចុះឈ្មោះចូលរៀន៖
១៧. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្តីពីការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់ស.វ.ស?
១៨. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះសេវាចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់ស.វ.ស?
១៩. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់នានាទាក់ទងនឹងការចុះឈ្មោះចូលរៀន របស់ស.វ.ស?
កម្រងសំណួរសម្រង់មតិនិស្សិតលើការព្យួរការសិក្សាឬការបណ្តេញចេញ៖
២០. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ស.វ.ស?
២១. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការផ្តល់ព័ត៌មានលើការព្យួរការសិក្សារបស់ស.វ.ស?
២២. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការផ្តល់ព័ត៌មានលើការលុបឈ្មោះនិស្សិតរបស់ស.វ.ស?
កម្រងសំណួរសម្រង់មតិនិស្សិតលើតម្លៃសិក្សាឬតម្លៃសេវាផ្សេងៗ៖
២៣. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ស្តីពី គោលការណ៍ បង់ថ្លៃសិក្សា របស់ ស.វ.ស?
២៤. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះតម្លៃសិក្សារបស់ស.វ.ស?
២៥. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់នានាទាក់ទងនឹងការបង់ថ្លៃសិក្សារបស់ ស.វ.ស?
២៦. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះតម្លៃសេវាលិខិតបទដ្ឋាននានារបស់ស.វ.ស?
កម្រងសំណួរសម្រង់មតិនិស្សិតលើការផ្តល់អាហារូបករណ៍៖
២៧.​ តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះព័ត៌មានផ្សព្វផ្សយទាក់ទងនឹងអាហារូបករណ៍នានាដែលត្រូវផ្តល់ដល់និស្សិតស.វ.ស?
២៨.តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះគោលការណ៍ផ្តល់អាហារូបករណ៍នានាដែលត្រូវផ្តល់ដល់និស្សិតស.វ.ស?
កម្រងសំណួរសម្រង់មតិនិស្សិតលើកម្មវិធីតម្រង់ទិស៖
២៩. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការរៀបចំការប្រជុំឬសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសនិស្សិតរៀបចំដោយស.វ.សដល់និស្សិតស.វ.ស?
៣០. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការផ្តល់ព័ត៌មានរបស់វាគ្មិនក្នុងការប្រជុំឬសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសនិស្សិតដល់និស្សិតស.វ.ស?
កម្រងសំណួរសម្រង់មតិនិស្សិតលើការផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់លើការសិក្សានិស្សិត៖
៣១. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់របស់គ្រូបង្រៀនលើការសិក្សារបស់និស្សិតក្រៅពេលម៉ោងសិក្សា?
៣២. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់របស់គ្រូបង្ហាត់លើការសិក្សារបស់និស្សិតក្រៅពេលម៉ោងសិក្សា?
កម្រងសំណួរសម្រង់មតិនិស្សិតលើការផ្ទេរការសិក្សានិស្សិត៖
៣៣. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការផ្ទេរចូលសិក្សាក្នុងស.វ.សរបស់និស្សិតពីសាកលវិទ្យាល័យផ្សេង?
កម្រងសំណួរសម្រង់មតិនិស្សិតលើកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែម និងការហ្វឹកហាត់ការងារ៖
៣៤. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការរៀបចំសិក្ខាសាលាជំនាញនានាបន្ថែមលើកម្មវិធីសិក្សារបស់និស្សិត?
៣៥. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិស.វ.សបន្ថែមលើកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ជាតិរបស់ស.វ.ស?
៣៦. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការរៀបចំចូលរួមរបស់និស្សិតស.វ.សក្នុងការងារជួយសង្គមនានាតាមរយៈផ្នែកកិច្ចការរបស់និស្សិតស.វ.ស, តាមរយៈសមាគមនិស្សិតស.វ.ស ឬតាមរយៈដៃគូនានារបស់ស.វ.ស?
៣៧. តើប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការហ្វឹកហាត់ការងារ (កម្មសិក្សា....)របស់ស.វ.ស?
ចាកចេញ ?

តើអ្នកប្រាកដថាចង់ចាកចេញពីប្រពន័្ធ?

សូមចុច ទេ ប្រសិនបើចង់នៅក្នុងប្រពន័្ធ. សូមចុច បាទ/ចាស ដើម្បីចង់ចាកចេញពីប្រពន័្ធ.